[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-diagonal’ bottom_border_diagonal_color=’#f8f8f8′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=’diagonal-box-shadow’ scroll_down=’aviaTBscroll_down’ id=” color=’main_color’ custom_bg=’#ffffff’ src=’http://make-id.nl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-banner-1024×522.png’ attachment=’12’ attachment_size=’large’ attach=’fixed’ position=’top left’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_enable=’aviaTBoverlay_enable’ overlay_opacity=’0.9′ overlay_color=’#ffffff’ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]
[av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’200px,20px,20px,20px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’right-to-left’ mobile_display=”]

[/av_one_fifth][av_three_fifth min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’20px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’top-to-bottom’ mobile_display=”]

[av_image src=’http://make-id.nl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-logo-1024×285.png’ attachment=’6′ attachment_size=’large’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’pop-up’][/av_image]

[av_textblock size=’22’ font_color=” color=”]

Algemene voorwaaren

[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’120px’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[/av_three_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’20px,20px,20px,20px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’right-to-left’ mobile_display=”]

[/av_one_fifth]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-diagonal’ bottom_border_diagonal_color=’#ffffff’ bottom_border_diagonal_direction=’border-extra-diagonal-inverse’ bottom_border_style=” id=’service’ color=’main_color’ custom_bg=’#ffffff’ src=’http://make-id.nl/wp-content/uploads/2015/07/services-3-1024×362-2.png’ attachment=’681′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’center right’ repeat=’contain’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.2′ overlay_color=’#ffffff’ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]

[av_three_fourth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’right-to-left’ mobile_display=”]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=”]
Algemene Voorwaarden van Make-ID Creatiestudio

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen uit overeenkomsten die met Make-ID Creatiestudio worden gesloten, zowel mondeling als schriftelijk. Make-ID Creatiestudio houdt zich het recht voor per verbintenis additionele voorwaarden of aanpassingen te stellen.

Er gelden specifieke voorwaarden voor opdrachtgevers en voor producenten, hierna beide ook te noemen: opdrachtgever

[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=”]
Offerte
1.1 Onder offertes wordt verstaan: officiële offertes op briefpapier, prijsafspraken per digitaal schrift zoals email en mondelinge prijsafspraken.

1.2 Make-ID Creatiestudio stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren. Make-ID Creatiestudio bepaalt deze uren in alle redelijkheid. In het geval dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, dan wel wijzigingen aan de opdracht doorvoert, die niet in de offerte zijn opgenomen, worden de extra te maken uren volgens de in offerte opgenomen tarieven bovenop het offertebedrag op de eindfactuur doorberekend.

1.3 Tarieven voor de te leveren diensten zijn marktconform, maar productie en dienst afhankelijk, en kunnen daarom variëren.

1.4 Elke offerte is vrijblijvend en aan elke offerte is een geldigheidstermijn gegeven. Deze duurt in elk geval nooit langer dan 3 maanden.
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=”]
Overeenkomsten & Betaling

2.1 De overeenkomst tussen Make-ID Creatiestudio en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien er uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.

2.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen de met Make-ID Creatiestudio afgesproken termijn aan Make-ID Creatiestudio worden verstrekt.

2.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Make-ID Creatiestudio de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of de wederpartij de werkzaamheden uit de voorafgaande fase na facturering heeft betaald.

2.4 Indien Make-ID Creatiestudio en de opdrachtgever overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ook kunnen er aanvullende kosten zijn. Make-ID Creatiestudio zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

2.5

 1. Make-ID Creatiestudio hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. Facturen van Make-ID Creatiestudio zijn belast met 21% btw.
 3. Het weekendtarief bedraagt 30% van het uurloon en is in acht vanaf zaterdag 12.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur.

2.6 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur, tenzij de opdrachtgever binnen de in het vorige lid bedoelde betalingstermijn bij Make-ID Creatiestudio een bezwaarschrift indient, waarbij de bezwaren tegen de factuur met redenen zijn omkleed. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat Make-ID Creatiestudio over het bezwaarschrift heeft beslist.

2.7 Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Make-ID Creatiestudio vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.

2.8 Gemaakte uren worden per maand gefactureerd, de factuur wordt de laatste dag van de maand toegezonden.
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=”]
Reis en verblijf

3.1 Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden op de offerte genoteerd. Op basis van nacalculatie worden deze kosten toegevoegd aan de eindfactuur. Make-ID Creatiestudio hanteert een vergoeding van € 0,25 per gereden km per auto bij normaal auto vervoer.

3.2 Openbaar Vervoerskosten worden één op één doorberekend.
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=”]
Gebruik en licentie

4.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Make-ID Creatiestudio, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Make-ID Creatiestudio bekend te zijn gemaakt.

4.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Make-ID Creatiestudio niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Make-ID Creatiestudio recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Make-ID Creatiestudio een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

4.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

 1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
 2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

4.4 Make-ID Creatiestudio heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=”]
Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

5.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

5.2 Indien de overeenkomst door de Make-ID Creatiestudio wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van deMake-ID Creatiestudio redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

5.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door deMake-ID Creatiestudio op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

5.4 Zowel Make-ID Creatiestudio als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Make-ID Creatiestudio het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

5.5 Wanneer de werkzaamheden van Make-ID Creatiestudio bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=”]
Aansprakelijkheid

6.1 Make-ID Creatiestudio is niet aansprakelijk voor:

 1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

6.2 Make-ID Creatiestudio is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Make-ID Creatiestudio of de bedrijfsleiding van Make-ID Creatiestudio -ondergeschikten derhalve uitgezonderd -, is de aansprakelijkheid van Make-ID Creatiestudio voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de doorMake-ID Creatiestudio gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aanMake-ID Creatiestudio uitkeert.

6.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

6.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Make-ID Creatiestudio niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=”]
Overige bepalingen

7.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Make-ID Creatiestudio gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

7.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

7.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

7.4 Op de overeenkomst tussen Make-ID Creatiestudio en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Make-ID Creatiestudio en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Make-ID Creatiestudio is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Make-ID Creatiestudio.
[/av_textblock]

[/av_three_fourth][/av_section]